Экология және еңбекті қорғау

Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат.

«KMG Drilling & Services» ЖШС-нің (бұдан әрі Серіктестік) осы Саясатымен еңбекті қорғауды, қауіпсіздік техникасын және қоршаған ортаны қорғауды (бұдан әрі ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ) ұйымдастыру саласындағы қатынастар регламенттеледі. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы саясат барлық қызметкерлеріне және Серіктестік қызметінің барлық салаларында қолданылады.

Серіктестік саясатының басым бағыттары:

 • Қызметкерлер, мердігерлер және келушілер үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын және серіктестіктің жабдықтарын, жер үсті және теңіз бұрғылау қондырғыларын пайдаланудың қауіпсіз практикасын қамтамасыз ету;
 • Жұмыс жүргізу орындарында қоршаған ортаның ластануын болдырмау.
 • Серіктестіктің барлық құрылымдық бөлімшелерінде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

Біздің мақсаттарымыз:

 • Жарақаттану, апат, қоршаған ортаға залал келтіру қатерлерін азайту;
 • Төтенше жағдайларға тиімді ден қою;
 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы кешенді бағдарламаларды енгізу және іске асыру;
 • Тұрақты даму және жетілдіру

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін Серіктестік мыналарды орындауға міндеттенеді:

 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы заңнаманы, нормативтік және құқықтық актілерді, жұмыстарды жүргізу қағидаларын, салалық стандарттар мен рәсімдерді сақтау.
 • Қауіпсіздікті басқарудың халықаралық кодексінің (бұдан әрі – ҚБХК) талаптарына, OHSAS 18 001 және ISO 14 001 әлемдік стандарттарына сәйкес ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйелерін, стандарттар мен қағидаларды әзірлеу, енгізу және қолдау.
 • Әр қызметкерді сын-қатерлерді сәйкестендіру, бағалау, талдау және басқару процесіне тарту.
 • Барлық қызметкерлерді оқыту, олардың дағдыларын үнемі жетілдіру, оның ішінде қауіпсіздікке де, ластанудың алдын алуға да қатысты авариялық жағдайларға дайындық.
 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша бағдарламаларды қамтамасыз етуде, саясат мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті ресурстарды ұсынуда басшылықтың жауапты қарым-қатынасын қолдау.
 • ҚБХК талаптарына, компанияның саясаты мен стандарттарына және қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін анықтау үшін құрылымдық бөлімшелердің тұрақты аудиттерін жүргізу.
 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ-мен байланысты барлық мәселелер мен мәселелер туралы қызметкерлерді, тапсырыс берушілерді, мемлекеттік органдар мен жұртшылықты ашық хабардар ету.
 • Жазатайым оқиғаларды, авариялық оқиғалар мен аварияларды оларды туындатқан мән-жайлар мен себептерді анықтай отырып тергеп-тексеруге және оларды жою мен алдын алу жөнінде шаралар қабылдау.
 • Қызметкерлердің ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы үздік жетістіктері мен іс-әрекеттерін көтермелеу.
 • Серіктестіктің басқару жүйесін, еңбек қауіпсіздігі бойынша технологияларды, тұрақты жақсарту бойынша мүмкіндіктерді іздестіру үшін саладағы жұмыстарды жүргізу әдістерін және жетістіктерді қайта қарау.

Серіктестіктің мақсаттарын орындау үшін әрбір қызметкер:

 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы талаптарды сақтау, барлық оқиғалар туралы баяндауға міндетті;
 • қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жабдықты, жеке қорғану құралдарын дұрыс пайдалану және жұмыстарды қауіпсіз орындау ережелерін сақтауға міндетті;
 • өз міндеттерін орындауға кәсіби тұрғыдан қарау және ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бағдарламаларын жүзеге асырудағы рөлі мен жауапкершілігін түсінуге міндетті;

Осы құжат барлық мүдделі тараптар үшін ашық және қолжетімді болып табылады.